การทำพินัยกรรมปลอมมีโทษร้ายเเรงยังไง ที่นี่มีคำตอบ

การทำพินัยกรรม เป็นการแสดงความต้องการของบุคคล คือ เมื่อตนตายไปแล้วทรัพย์สินของตนจะตกทอดแก่ผู้ใด และการในเรื่องอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้ เช่น กำหนดว่าให้ใครเป็นผู้จัดการมรดก , กำหนดเรื่องการทำศพ , ต้องการยกศพของตนให้โรงพยาบาล เป็นต้น อายุของผู้ที่สามารถทำพินัยกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คือ ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จึงจะทำพินัยกรรมได้ และถึงแม้บุคคลนั้นจะมีอายุจะมากสักเท่าไรก็ตาม ถ้าสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ก็สามารถทำพินัยกรรมได้ตลอด อย่างไรก็ตามการทำพินัยกรรมกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้อย่างตายตัวว่า จะสามารถยกให้ได้แก่เฉพาะทายาทเท่านั้นผู้ทำพินัยกรรมยังสามารถยกสมบัติของตนให้กับผู้ใดก็ได้อีกด้วย เช่น ยกให้กับพยาบาลที่ดูแลตนตอนใกล้ตาย , ยกให้กับสาวใช้ในบ้าน หรืออาจยกให้กับนิติบุคคลอื่นๆ ก็ได้ เช่น ยกทรัพย์สินให้แก่วัด , ให้แก่มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น แต่บางครั้งจิตใจของมนุษย์ก็สุดแสนจะหยั่งถึง โดยเฉพาะในเรื่องของเงินๆ ทองๆ คนตายก็ตายไปแล้ว ส่วนคนอยู่ก็จำเป็นต้องใช้เงินต่อไป จึงทำให้เกิดการทำ พินัยกรรมปลอมขึ้นมา เพื่อต้องการฮุบสมบัติไว้คนเดียว โดยการทำพินัยกรรมปลอมเป็นการปิดบังทรัพย์อย่างหนึ่ง นอกจากจะเป็นการตัดไม่ให้ผู้ที่ปลอมพินัยกรรมได้เงินแม้แต่บาทเดียวแล้ว ยังเป็นความผิดทางอาญาอีกด้วย ได้แก่ มาตรา 266 ผู้ใดทำการปลอมแปลงเอกสารดังต่อไปนี้… เอกสารราชการ พินัยกรรม ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ ตั๋วเงินหรือบัตรเงินฝาก มีโทษจำคุกตั้งแต่ […]

การขอใบอนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยาน

สำหรับบุคคลใดมีความจำเป็น และต้องการขออนุญาตเข้าไปทำประโยชน์ ทำกิจกรรมใดๆ หรือเข้าไปตั้งถิ่นอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคำขอต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอ รวมทั้งต้องจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผล รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตประกอบในใบคำขอด้วย หากเป็นกรณีเป็นการขออนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ จำเป็นต้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ขออนุญาตเท่านั้น โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องเป็นผู้ลงนามในคำขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล อันไม่ใช่ส่วนราชการหรือไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยรัฐวิสาหกิจใดๆ นิติบุคคลนั้นจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย อีกทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น จำต้องมีสัญชาติไทยเกิน 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน รวมทั้งจะต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยานเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป บุคคลนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยรวมทั้ง บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้ว การขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยาน ต้องยื่นหนังสืออนุญาตให้ถึงเจ้าหน้าที่ก่อน 5 วันทำการ เอกสารประกอบการขออนุญาต บุคคลทั่วไป หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ เขตอุทยาน , เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ตามแบบฟอร์ม สำเนาบัตรประชาชนของขอผู้อนุญาตรวมทั้งผู้ร่วมทางทุกคน เบอร์โทรศัพท์และรายชื่อของผู้สามารถติดต่อได้ อย่างน้อย 2 เบอร์ขึ้นไป สำเนาทะเบียนรถทุกคันซึ่งใช้ในการขับเข้าไป *ถ้าเข้าป่าทุ่งใหญ่ หน้ายางต้องกว้างไม่เกิน 10 นิ้วและสูงไม่เกิน 5 นิ้ว สถานศึกษา , หน่วยงานเอกชน , […]