national park

การขอใบอนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยาน

national park

สำหรับบุคคลใดมีความจำเป็น และต้องการขออนุญาตเข้าไปทำประโยชน์ ทำกิจกรรมใดๆ หรือเข้าไปตั้งถิ่นอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคำขอต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอ รวมทั้งต้องจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผล รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตประกอบในใบคำขอด้วย หากเป็นกรณีเป็นการขออนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ จำเป็นต้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ขออนุญาตเท่านั้น โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องเป็นผู้ลงนามในคำขออนุญาต

ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล อันไม่ใช่ส่วนราชการหรือไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยรัฐวิสาหกิจใดๆ นิติบุคคลนั้นจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย อีกทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น จำต้องมีสัญชาติไทยเกิน 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน รวมทั้งจะต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยานเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป บุคคลนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยรวมทั้ง บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้ว

การขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยาน

ต้องยื่นหนังสืออนุญาตให้ถึงเจ้าหน้าที่ก่อน 5 วันทำการ

เอกสารประกอบการขออนุญาต

บุคคลทั่วไป

  • หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ เขตอุทยาน , เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ตามแบบฟอร์ม
  • สำเนาบัตรประชาชนของขอผู้อนุญาตรวมทั้งผู้ร่วมทางทุกคน
  • เบอร์โทรศัพท์และรายชื่อของผู้สามารถติดต่อได้ อย่างน้อย 2 เบอร์ขึ้นไป
  • สำเนาทะเบียนรถทุกคันซึ่งใช้ในการขับเข้าไป *ถ้าเข้าป่าทุ่งใหญ่ หน้ายางต้องกว้างไม่เกิน 10 นิ้วและสูงไม่เกิน 5 นิ้ว

สถานศึกษา , หน่วยงานเอกชน , หน่วยงานราชการ

  • หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ เขตอุทยาน, เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า (ต้องจัดทำเป็นหนังสือตามแบบหน่วยงานราชการ) โดยมีสวนประกอบดังนี้ เรียนผู้อำนวยการสำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่า , สถานที่ , วันเวลาในการเดินทางไป , จำนวนคน , แจ้งวัตถุประสงค์อย่างละเอียด
  • กรณีข้อยกเว้นค่าบริการ จำเป็นต้องให้ผู้มีอำนาจสูงสุดเซ็นต์เท่านั้น เช่น ผู้อำนวยการ , อธิบดี เป็นต้น

ข้อห้ามอันไม่ควรปฏิบัติในการเข้าเขตอุทยาน , เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า , เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ห้ามให้อาหารสัตว์ป่า , ไม่ล่าสัตว์ป่าทุกชนิด , ไม่ทำร้ายสัตว์ , ไม่เผาป่าไม้ , ไม่ทิ้งขยะทิ้งไว้ในป่า ต้องเก็บกลับมาทุกชิ้น , ไม่ตัดต้นไม้ใบหญ้า , ไม่เก็บสิ่งของธรรมชาติติดมือมา , ห้ามนำสารเคมีอันตรายเข้าป่า , ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ , ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าป่า , ห้ามส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่า , ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด และห้ามขับรถเร็วเกินกำหนด

One thought on “การขอใบอนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยาน

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำเป็นต้องขอ บาคาร่าออนไลน์ เป็นผู้อนุญาต เป็นเรื่องใหม่ที่พึ่งรู้จริงๆ นี่เป็นข้อมูลใหม่ เพราะโดยส่วนใหญ่ผมจะทำการขอหนังสืออนุญาตเพื่อเช้าไปยังหน่วยงานต่างๆเหล่านั้น แต่การเข้าไปในเขตอุทยาน , เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า , เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จึงเป็นเรื่องใหม่ที่น่ารู้ อย่างไรก็ตาม ขอให้คนที่เข้าไปในเขตพื้นที่เหล่านั้นจงปฎิบัติงานได้อย่างราบรื่น

Comments are closed.